NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

Goedemiddag, Ik krijg (nog steeds) geen satelietbeelden meer in mijn programma Haza21V3. Tot enkele dagen voor de kerstdagen was dat wel het geval. Ik heb contact gehad met dhr. Diebrink van Haza21V3 en die zegt dat ik bij de omtwikkelaars of de beheerders moet zijn. Kunt u mij helpen of op zijn minst een zinnig antwoord geven?

Met vriendelijke groet,

Tom Nuijten

asked 17 Jan '21, 13:41

TM%20Nuijten's gravatar image

TM Nuijten
11112
accept rate: 0%

edited 18 Jan '21, 06:29

scai's gravatar image

scai ♦
33.3k21309459


Hallo Tom.

Openstreetmap is niet de beheerder ontwikkelaar, wat dat betreft ben je hier verkeerd.

Openstreetmap gebruikt wel beelden om te kunnen mappen, daar zijn speciale afspraken voor gemaakt.

Eerst even een onderscheid wat bedoel je met "satellietbeelden" Er is nog wel eens verwarring. Gemaakt met een satelliet of met het vliegtuig. Satelliet versus aerial (luchtfoto).

Satelliet:

https://www.satellietdataportaal.nl/ https://www.spaceoffice.nl/en/satellite-data-portal/

Aerial:

Uitgave: Beheer PDOK https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/5a1fd523-0521-4ef9-b770-21c19aadcabc

De komende half jaar gaan wel de url's veranderen.

Inwinning: https://www.beeldmateriaal.nl/

permanent link

answered 18 Jan '21, 09:00

Allroads's gravatar image

Allroads
222161725
accept rate: 10%

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×24
×1

question asked: 17 Jan '21, 13:41

question was seen: 744 times

last updated: 18 Jan '21, 09:00

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum