NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

het lukt me niet meer om via de site 'http://garmin.openstreetmap.nl/' een kaart te downloaden ; ik krijg de melding : 'vanwege serverproblemen zijn momenteel alleen landkaarten beschikbaar. Mogenlijk moet u eerst de browsercache vernieuwen' ; ik zou dringend een kaart willen downloaden - is nogal frustrerend ; iemand een tip of oplossing ?

asked 04 Nov '20, 16:30

riet%20lenaert's gravatar image

riet lenaert
26224
accept rate: 0%

edited 04 Nov '20, 16:33

TZorn's gravatar image

TZorn
12.3k764225


That page has been given problems for a long time already. Maybe you find a replacement here: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download.

permanent link

answered 04 Nov '20, 16:36

TZorn's gravatar image

TZorn
12.3k764225
accept rate: 15%

sorry, ik geraak niet verder in deze site - ik zoek de kaart van Lanzarote (behorend tot Spanje) ; eenvoudige manier om op de site te komen waar ik de kaart kan aanvragen ?

(04 Nov '20, 17:35) riet lenaert
2

Beste, heb verder gezocht op de doorgegeven site ; is me uiteindelijk gelukt om de gewenste kaart te downloaden en op GPS te plaatsen ; heel erg bedankt voor de gegeven hulp !!!!

(04 Nov '20, 19:55) riet lenaert

Glad you found a download option that worked!

(04 Nov '20, 21:31) SomeoneElse ♦

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×309
×33
×24
×1
×1

question asked: 04 Nov '20, 16:30

question was seen: 4,509 times

last updated: 04 Nov '20, 21:31

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum