אהלן האם אפשר לסמן נ.צ ב12 ספרות

This question is marked "community wiki".

asked 04 Aug, 19:26

%D7%A4%D7%93%D7%95%D7%90%D7%9C's gravatar image

פדואל
112
accept rate: 0%

Hi פדואל you ld better change to English if you want an answer, the number of Hebrew members is less the the native English speakers.

(07 Aug, 16:18) Hendrikklaas

שלום. האם אתה מתכוון לסימון מסוג (276909,655437) ? אני מצאתי אותו בויקיפדיה, אבל לא ראיתי אותו מעולם קודם. מה הקשר בינו לבין מעלות/דקותדשניות? תודה

permanent link

answered 07 Aug, 22:39

Michael%20in%20Paris's gravatar image

Michael in P...
415
accept rate: 0%

Your answer
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×1
×1

question asked: 04 Aug, 19:26

question was seen: 113 times

last updated: 07 Aug, 22:39

Related questions

powered by OSQA