Στο πλαίσιο της δράσης https://mycontent.ellak.gr/ η ΕΕΛ/ΛΑΚ διοργανώνει την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 5.30μμ, στο INNOVATHENS συνάντηση για την ανάδειξη της νεότερης ελληνικής μνημειακής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στις ανοικτές πλατφόρμες Βικιπαίδεια και Open Street Map.

Στόχος όλων μας είναι η αξιοποίηση του σημαντικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, που έχει συγκεντρωθεί και έχει υποστεί επιμέλεια και εμπλουτισμό από τις κοινότητες Monumenta και Atenistas, στις ανοικτές συμμετοχικές πλατφόρμες Wikimedia και Open Street Map. Η δράση αυτή θα αυξήσει την προβολή του έργου των κοινοτήτων και θα προσελκύσει νέα κοινά για τον εμπλουτισμό και την αξιοποίηση του περιεχομένου, λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά για το έργο το οποίο αναπτύσσει ήδη η κοινότητα. Μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία, μέρος της νεότερης κοινής πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα καταστεί ελεύθερα προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο από όλους τους πολίτες!

Καλούμε εθελοντές του Open Street Map και της Βικιπαίδεια να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτής πρωτοβουλίας σε συνεργασία με τις κοινότητες Monumenta και Atenistas.

This question is marked "community wiki".

asked 02 Nov '14, 20:28

TGKarounos's gravatar image

TGKarounos
21112
accept rate: 0%

closed 02 Nov '14, 22:09

escada's gravatar image

escada
19.0k16164302

3

After reading this trough a translation tool, I understand that this is an announcement for an OSM meeting. This help forum is not the best place to post such announcements. Please use the either a local mailing list, forum, irc, facebook group, etc. to announce such meetups.

(02 Nov '14, 22:12) escada

The question has been closed for the following reason "Question is off-topic or not relevant" by escada 02 Nov '14, 22:09

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×5
×1

question asked: 02 Nov '14, 20:28

question was seen: 659 times

last updated: 02 Nov '14, 22:12

powered by OSQA