NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

Beste

in de provincie Oost-Vlaanderen (België) ontbreken enkele druk bereden fietstrajecten, die ik op mijn MIO wil gebruiken. Langs de spoorlijn in Waarschoot tussen de Kapellestraat (Waarschoot) - Dam (Eeklo) ontbreekt een fietspad. Langs deze spoorlijn liggen nog verschillende fietspaden richting Maldegem Het fietspad door het Leen (Eeklo) ontbreekt. Langs de oude spoorlijn tussen oostveldstraat (Eeklo) - Expressweg (Kaprijke) ligt ook een fietspad.

asked 28 Apr '14, 16:38

Ghiskie's gravatar image

Ghiskie
11112
accept rate: 0%

edited 29 Apr '14, 01:33

aseerel4c26's gravatar image

aseerel4c26 ♦
32.6k18248554

To english via google translate: in the province of East Flanders (Belgium) lack some heavily used bike paths, I want to use. on my MIO Along the railway line between Waarschoot Kapellestraat (Waarschoot) - Dam (Eeklo) lacks a cycle path. Along this line are still different paths towards Maldegem The bike is missing by Leen (Eeklo). Along the old railway line between East veldstraat (Eeklo) - Expressway (Kaprijke) is also a cycle path.

(28 Apr '14, 20:13) nevw

Hallo Ghiskie,

welkom bij OSM.

Mappers kunnen zich op 2 zaken baseren om het fietspad te tekenen: satelliet foto's (eind 2012 voor Vlaanderen) of kennis/survey, m.a.w. ze moeten dan zelfs met een GPS langs deze fietspaden rijden om ze nadien te traceren. Het is dus best mogelijk dat er niemand in die buurt woont en dat ze daarom nog niet getekend zijn.

Zoals Hendrik Klaas aanhaalt, is iedereen vrij om toevoegingen te doen. Als dat te moeilijk is, kan je ook "notes" achterlaten op de kaart op osm.org en hopen dat een mapper de nodige fietspaden gaat toevoegen. Dat is echter geen garantie voor een snelle oplossing voor jouw probleem.

Ik kan de vraag stellen op de Belgische mailing list of er iemand vertrouwd is met dat gebied en de fietspaden zou kunnen bijtekenen. Ook dat is weer geen garantie.

Zelf doen gaat het snelste resultaat opleveren. Je kan je ook aanmelden op de Belgische mailing list, zie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mailing_Lists#Country-Specific_Lists . Het forum is nogal doods.

permanent link

answered 29 Apr '14, 10:58

escada's gravatar image

escada
19.0k16166302
accept rate: 21%

Beste Ghiskie, Welkom ge hebt de eerste stap genomen om ontbrekende paden aan OSM toe te voegen. De kaart van ons allen. Ge kunt uw account dadelijk benutten om die weggetjes aan OSM toe te voegen en daarmee voor iedereen zichtbaar en berijdbaar te maken. Lees voor ge begint deze help adviezen hier, http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Help:Inhoud

permanent link

answered 28 Apr '14, 20:43

Hendrikklaas's gravatar image

Hendrikklaas
9.3k207238387
accept rate: 5%

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×24
×2
×1
×1

question asked: 28 Apr '14, 16:38

question was seen: 2,152 times

last updated: 29 Apr '14, 10:58

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum