NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

Beste Is het mogelijk om deze kaarten te installeren op een Garmin-Kenwood DNX 5240BT? Normaal moet dit via dvd gebeuren. Indien het kan, hoe moet ik dan te werk gaan? Ik zou enkel de kaarten van Benelux, Frankrijk en Duitsland installeren in plaats van gans West Europa. Vriendelijke groeten en dank bij voorbaat. Georgie49

asked 03 Dec '13, 19:07

georgie49's gravatar image

georgie49
26112
accept rate: 0%

edited 05 Dec '13, 17:14

stephan75's gravatar image

stephan75
12.6k556210

Google Translate :-Is it possible to install these maps on a Garmin Kenwood DNX-5240BT? Normally this is done via DVD. If it can, how should I proceed? I would just install the maps of Benelux, France and Germany, rather than throughout Western Europe.

Kind regards and thanks in advance, Georgie49

(03 Dec '13, 19:56) andy mackey

@georgie49 If you can get the DVD out of it, can you have a look at it on a computer? What files and folders are there on it?

(03 Dec '13, 21:05) SomeoneElse ♦

Thx voor het antwoord,een usb aansluiting is aanwezig, daar zal ik morgen de laptop aansluiten en eens zien wat er te vinden is, andere reacties en suggesties blijven welkom. Groeten Georgie49

(03 Dec '13, 22:31) georgie49

google translate Thx for the reply, a USB connection is available, I will connect the laptop tomorrow and see what there is out there, other comments and suggestions are still welcome. greetings Georgie49

(03 Dec '13, 22:53) andy mackey
1

@georgie49: Was je succesvol in het updaten met OpenStreetMap?

(19 Nov '14, 16:56) aseerel4c26 ♦

Lezende (dead link) (→ latest archive version) doet vermoeden dat het een duur apparaat is. Als het een USB poort heeft kan het mogelijk zijn om te kijken of er kaart bestanden zijn van het type garmin.img. Een andere mogelijkheid is om de kaart CD met een pc te openen om te zien of er img bestanden zijn gebruikt. Als dat zo is kan het mogelijk zijn te maken een CD te maken met dezelfde bestanden als het origineel met Img-bestanden van "OSM garmin". Het gevaar is dat het apparaat crasht. Misschien heeft iemand zoiets al geprobeerd met OSM op de DNX5240BT en kan ons vertellen of ze succesvol waren.

English original text: Reading this (dead link) (→ latest archive version) suggests it is an expensive device. If it had a USB port it may have been possible to look to see if the map files are of garmin.img type. Another possibility is to open the map CD with a PC to see if it uses .img files if it does it may be possible make a CD with the same files as the original with the .img file replaced with an .img file from "OSM on garmin" in Wiki. The danger is that it will lock up the device. Maybe somebody as already tried OSM on the DNX5240BT and can tell us if they were successful.

permanent link

answered 03 Dec '13, 20:20

andy%20mackey's gravatar image

andy mackey
13.2k87143285
accept rate: 4%

edited 19 Nov '14, 16:51

aseerel4c26's gravatar image

aseerel4c26 ♦
32.6k18248554

Georgie, je zou je vraag ook kunnen stellen op het http://forum.gps.nl daar is veel kennis over Garmin en GPS apparaten aanwezig.

permanent link

answered 04 Dec '13, 09:16

ligfietser's gravatar image

ligfietser
2.9k52757
accept rate: 11%

google Translation Georgie, you might ask can set the http://forum.gps.nl there is a lot of knowledge and Garmin GPS devices available.

(04 Dec '13, 09:28) andy mackey

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×24
×1
×1

question asked: 03 Dec '13, 19:07

question was seen: 6,137 times

last updated: 19 Nov '14, 16:56

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum