NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

Het overzetten van een in OSM gemaakte kaart in MapSource lukt niet. Het bestand osm_generic_windows is geinstalleerd maar niet zichtbaar meer.

Wie heeft ervaring hiermee? Dank alvast Harry Suilen

asked 01 Nov '13, 20:57

suilenh's gravatar image

suilenh
11112
accept rate: 0%

edited 01 Nov '13, 21:05

aseerel4c26's gravatar image

aseerel4c26 ♦
32.6k18248554


Beste Harry, lees de berichten op de Help site, https://help.openstreetmap.org/search/?csrfmiddlewaretoken=05c414b585eec063c16f1338f1d620e9&q=OSM+in+MapSource&Submit=Search&t=question, daar hebben al veel vragers een antwoord gevonden. Zoeken kan door de vraag in het blanke venster in te voeren. Als die help site, vanwege oorsprong van OSM is de voertaal weliswaar Engels, geen uitkomst biedt kan deze link misschien helpen, http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=12. Hier komen of melden OSM 'rs lokale onderwerpen, maar ook hulpvragen worden welwillend in het Nederlands beantwoord.

permanent link

answered 04 Nov '13, 10:26

Hendrikklaas's gravatar image

Hendrikklaas
9.3k207238387
accept rate: 5%

permanent link

answered 04 Nov '13, 00:25

Hendrikklaas's gravatar image

Hendrikklaas
9.3k207238387
accept rate: 5%

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×38
×24

question asked: 01 Nov '13, 20:57

question was seen: 3,085 times

last updated: 04 Nov '13, 10:26

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum