NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

Op welke wijze kan ik een grensteen toevoegen. Ik kan geen icoon / poi symbool vinden die zulks een Grenssteen / paal doet voorstellen.

Is het wellicht mogelijk een icoon van een grenssteen / grenspaal in de symbolen lijst toe te voegen. Weet zelf niet hoe dat moet.

Ik wil namelijk op de provincie grens van brabant en limburg de officeel bekende en geplaatste grensstenen op de OSM kaart toe voegen. Deze grensstenen staan daar al op een grenslijn van ongeveer 800 jaar oud.

MvG Ton&Ellen

asked 20 Oct '13, 19:40

TonenEllen's gravatar image

TonenEllen
11112
accept rate: 0%

edited 20 Oct '13, 21:23

aseerel4c26's gravatar image

aseerel4c26 ♦
32.6k18248554

1

Welke editor gebruik je?

(20 Oct '13, 22:25) SomeoneElse ♦

TonenEllen, nee er is geen symbool voor een grenspaal. Een dubbele klik geeft in P2 een groene en een klik in JOSM een rode punt. Deze punt of node krijgt dan de kenmerken of tags. In P2 via het geavanceerde menu. ps zie hier de algemene beschrijvingen. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Help:Inhoud en de Wiki http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Kaarteigenschappen voor de kenmerken. Sorry er ontbreekt een link, deze dus http://www.openstreetmap.org/#map=19/51.82779/4.98991 of deze Banpalen langs de Lek http://www.openstreetmap.org/#map=18/51.99988/5.06787. In P2 kun je waarden niet copieren, maar in JOSM kan je het onderwerp, node of punt kopieren.

permanent link

answered 21 Oct '13, 00:13

Hendrikklaas's gravatar image

Hendrikklaas
9.3k207238387
accept rate: 5%

edited 23 Oct '13, 00:12

@Hendrikklaas: Just to clarify that side-issue: Did you write that one cannot copy values in Potlatch2? That's not fully correct. You can copy all tags from an object to another of the same class with key R.

(23 Oct '13, 01:38) aseerel4c26 ♦

Zoals anderen reeds schreven, is er geen symbool voor een grenspaal in de editors. Voor JOSM is er wel een plugin die je helpt om informatie van grenspalen toe te voegen. Historische Objecten door Lutz. Je kan de grenspalen nadien wel bekijken op http://geschichtskarten.openstreetmap.de/historische_objekte/translate/nl/index-nl.html Hou er rekening mee dat het zo'n 2 dagen duurt eer de kaart ge-update wordt.

permanent link

answered 24 Oct '13, 22:09

escada's gravatar image

escada
19.0k16166302
accept rate: 21%

-2

Hi try man-made=marker marker or boundary=stone material=stone admin-boundary=Noord-Brabant / Limburg Take a loo here and use addit. Gebruik de link voor de dijk bij Gorinchem met een historische visserijrechten paal.

permanent link

answered 20 Oct '13, 20:42

Hendrikklaas's gravatar image

Hendrikklaas
9.3k207238387
accept rate: 5%

edited 20 Oct '13, 20:46

Vraag: Bestaat er geen Grenspaal symbool welke je kunt invoegen vanuit de symbolen lijst?

(20 Oct '13, 21:01) TonenEllen
1

@Hendrikklaas: please try to type/copypaste the tag names correctly. Sorry, currently your answer is really of no help. Please also try to use correct English words or simply (better for this question) just only answer in Dutch. historic=boundary_stone is likely the correct tag (I do not really understand the question. Please could you use this in your answer?

(20 Oct '13, 21:29) aseerel4c26 ♦

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×24
×3
×1

question asked: 20 Oct '13, 19:40

question was seen: 3,450 times

last updated: 24 Oct '13, 22:09

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum