ఓపెన్ స్ట్రీట్ మ్యాప్ వారికీ ధన్యవాదములు Greetings to all,

భారతదేశపు సరిహద్దు, మరీ ముఖ్యముగా పాకిస్తాన్ - భారత సరిహద్దు, జమ్మూ వద్ద సరియైనది కాదు. (Boundary of India, mainly at Jammu i.e. Pakistan-India boundary is not so exact to belief.)

దీనిని సరియగు సరిహద్దుగా మాపింగ్ చేయమనవి...(Please map the correct boundary for the both nations).

ఈ సరిహద్దులు ఏ ఆదారంగా నిర్ణయించడమైనది..? (I would like to now on which basis the layer is prepared? ) మరియు ఏ విదంగా మేము ఈ సరిహద్దులను మార్చగలమో తెలుపగలరు..? (and Suggest me how to edit this boudnary..?)

అజయ్ కుమార్ ములకల (AJAY KUMAR MULAKALA) రాజమహేంద్రి. (Rajahmundry)

asked 06 Jun '13, 07:38

AJAY_VSV's gravatar image

AJAY_VSV
11112
accept rate: 0%

edited 06 Jun '13, 23:32

aseerel4c26's gravatar image

aseerel4c26 ♦
32.6k18248554


Before you consider altering the border of India and Pakistan I would suggest that you read ALL of the following:

Such issues over disputed territories are inevitable in a worldwide set of map data. OpenStreetMap has always had a policy of mapping what is on the ground, and this policy has served us well in areas where territory is disputed.

In the case of India/Pakistan this means trying to accurately map the Line of Control: which reflects the reality of which country administers any part of the territory. Only edits which improve the accuracy of the LoC belong in OpenStreetMap. Territorial claims not matched by on-the-ground validation criteria are not something we map. Attempts to change borders to reflect such claims will be treated as vandalism.

permanent link

answered 06 Jun '13, 10:28

SK53's gravatar image

SK53 ♦
28.0k48268432
accept rate: 22%

Your answer
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×89
×7

question asked: 06 Jun '13, 07:38

question was seen: 2,513 times

last updated: 06 Jun '13, 23:32

powered by OSQA