NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

Wie kan mij helpen? Ik wil graag de kaart van Haarlem downloaden naar een PDF. Maar de button Export blijft maar grijs. En de site blijft een error geven!


Translation to English (machine translated):

Who can help me? I would like the map of Haarlem to download a PDF. But the Export button keeps gray. And the site will give an error!

asked 04 Apr '13, 09:07

guggie's gravatar image

guggie
1111
accept rate: 0%

edited 04 Apr '13, 11:13

aseerel4c26's gravatar image

aseerel4c26 ♦
32.6k18248554


You need to zoom in a bit. Tested: Currently zoom level 9 does not work (greyed out), but zoom level 10 works (button active).

You may have another problem even if the export button is active: the server only does exports when it has free capacity to do so (we only have few ressources, donations!). Currently it is not able to do exports ("The load average on the server is too high at the moment. Please wait a few minutes before trying again.").

See e.g. the question how-do-i-export-map-images-of-larger-areas for alternatives to make an export.


Om de export mogelijk te maken moet u verder inzoomen. Op niveau 9 is dit niet (tegenwoordig!), maar op niveau 10 is het wel mogelijk en wordt de knop donker. Dan kan de gewenste uitsnede gekopieerd worden. Er is mogelijk een technische probleem. Een actieve exportknop is geen garantie, soms is er toch geen export mogelijk. De export kan alleen plaatsvinden als er voldoende gratis capaciteit beschikbaar is. We hebben maar weinig ressources en vragen geregeld donaties aan belangstellenden om zo de capaciteiten van de OSM servers te kunnen vergroten ! Momenteel, gisteren dus, was het systeem niet in staat om alle aanvragen direct te verwerken en de door u gevraagde selectie te exporteren. De melding "De gemiddelde belasting van de server is op het moment hoog, wacht een paar minuten voordat u een nieuwe en herhaalde aanvraag doet", maakt duidelijk u wat geduld moest oefenen. U kunt ook uitwijken naar of kiezen voor een minder drukke periode om de door u gewenste kaarten te downloaden. Kijk ook even naar de vraag https://help.openstreetmap.org/questions/22/how-do-i-export-map-images-of-larger-areas en de antwoorden, om alternatieve methoden voor uw export te vinden en te laten slagen.

permanent link
This answer is marked "community wiki".

answered 04 Apr '13, 11:06

aseerel4c26's gravatar image

aseerel4c26 ♦
32.6k18248554
accept rate: 18%

edited 04 Apr '13, 12:52

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×315
×24
×4

question asked: 04 Apr '13, 09:07

question was seen: 4,536 times

last updated: 04 Apr '13, 12:52

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum