NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

Nie wiem czy wiecie, ze firma TECHMEX jest w upadlości. To ta firma dostarczyla zdjęcia satelitarne serwisowi Zumi.pl ponizej linijka z oferty syndyka Zdjęcia satelitarne IKONOS (Ortofotomapy) - cena wywoławcza 650 000 zł netto

Mowa nie o licencji na uzywanie, ale o oryginalnych fotkach, do ktorych TECHMEX ma pelne prawa.

Nikt sie nie zglosil chyba bo teraz je sprzedaja z wolnej reki

Moze zrobimy ściepę i wynegocjujemy nizsza cene :) ?

(nie wiem na ile oferta jest aktualna) Lukasz

asked 05 Sep '12, 13:51

Luckymag's gravatar image

Luckymag
1111
accept rate: 0%

edited 11 Jun '13, 15:27

aseerel4c26's gravatar image

aseerel4c26 ♦
32.6k18248554

Hi Luckymag, could you please translate this offer or question for 650.000 Zlottty into English ? Greetz Hendrik

(05 Sep '12, 16:23) Hendrikklaas

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×53
×50
×6

question asked: 05 Sep '12, 13:51

question was seen: 1,853 times

last updated: 11 Jun '13, 15:27

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum