NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

Link który znajduje się na stronie głównej informuje że znajduje się tu Centrum pomocy. W jakim stopniu jest ono pomocne nowym użytkownikom z krajów nieanglojęzycznych?

PS. Zauważyłem duże problemy z wpisywaniem polskich znaków diakrytycznych (ł, ó, ż)

asked 13 Apr '12, 10:41

RafalR's gravatar image

RafalR
61448
accept rate: 0%

edited 11 Jun '13, 15:33

aseerel4c26's gravatar image

aseerel4c26 ♦
32.6k18248554

3

A link located on the main page points to this "Help Centre". To what extent is this helpful for new users of non-English speaking countries?

PS. I noticed a big problem with writing Polish diacritics (ł, ó, ż)

(13 Apr '12, 12:26) SomeoneElse ♦

Myślę że ta strona była by właściwa do zgłoszenia problemu ponieważ dotyczy on oprogramowania OSQA. Gdy próbuję wpisać "ó" (Alt+O) zamiast wpisanego znaku wstawiana jest lista, gdy chcę wpisać "ł" (Alt+L) wyświetla się okno dodawania linków a przy próbie wpisania "ż" (Alt+Z) edytor cofa to co wpisałem.

Myślę że nowi użytkownicy nie powinni spotkać takich problemów już na samym początku gdy próbują znaleźć pomoc.


Google translate

I think that this site was to the right to report the problem as it relates to software OSQA. When I try to enter "ó" (Alt + O) instead of the typed character is inserted into the list when I type "ł" (Alt + L) displays a window and add links when you try to type "ż" (Alt + Z), the editor goes back to what wrote.

I think that new users should not encounter such problems from the start when trying to find help.

permanent link

answered 14 Apr '12, 14:43

RafalR's gravatar image

RafalR
61448
accept rate: 0%

2

I created bug report on OSQA issue tracker. ~~ I stworzył raport błędu na trackerze OSQA emisyjnej.

(15 Apr '12, 18:46) RM87

Non-english speakers can ask their questions in their mother tongue. Either they are lucky and someone who knows that language answers the question or the question gets translated to english and then gets its answer. Its still far from an ideal solution but currently it works this way.

If you are sure that you found a bug with some polish specific letters, then you may report it on http://trac.openstreetmap.org/


Google translate english->polish (probably awful).

Brak języka angielskiego mogą poprosić swoje pytania w języku ojczystym. Albo mają szczęście i ktoś, kto zna ten język odpowiada na pytanie czy kwestia zostanie przetłumaczony na angielski i potem dostaje odpowiedź. Jego dalekie od idealnego rozwiązania, ale obecnie działa w ten sposób.

Jeżeli jesteś pewien, że znalazłeś błąd z polskimi literami specyficznych, to może to zgłosić na http://trac.openstreetmap.org/

permanent link

answered 13 Apr '12, 18:50

RM87's gravatar image

RM87
3.3k23753
accept rate: 22%

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×6
×2

question asked: 13 Apr '12, 10:41

question was seen: 2,908 times

last updated: 24 Jan '16, 11:18

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum